PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Berichten in Coronatijden Berichten in Coronatijden

6 oktober 2020:
 

Beste mensen,

In de kerkenraadsvergadering van gisteravond zijn er een paar beslissingen genomen die van invloed zijn op de diensten die we op de zondagen 15, 22 en 29 november in het Trefpunt houden. Daar willen we u langs deze weg graag over informeren.

 

15 november

Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken waarbij we ons op de gebruikelijke manier houden aan de 1,5 m afstand. Na ongeveer een kwartiertje houden we een gemeenteberaad. Onze technici zorgen ervoor dat dat omdat we maximaal maar met z’n dertigen zijn, net zoals de kerkdienst via internet voor alle leden is te volgen.

In het gemeenteberaad komen de financiële jaarstukken van de kerk en de diaconie aan de orde en deel II en III van het beleidsplan. Deel II gaat over de staat van onze gemeente in al haar activiteiten. Het brengt onze kwetsbaarheden en kwaliteiten in beeld en doet ook aanbevelingen in dat verband. Deel III bevat de conclusies die de kerkenraad verbindt aan de beide voorgaande delen voor de richting die we als gemeente moeten kiezen (deel I is al vastgesteld in het afgelopen voorjaar). Dit deel besluit met een aanzet voor een predikantsprofiel.

De leden die niet aanwezig zijn kunnen na afloop op de stukken en of het beraad daarover per mail, brief, of telefoon reageren.

 

22 november

De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voor deze dienst heeft de kerkenraad de directe nabestaanden uitgenodigd van hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Vanwege de Coronavoorschriften is er daarnaast tijdens de dienst voor niet meer dan 15 andere gemeenteleden plaats. Dat kan dus met zich brengen dat er bij aanmelding niet voor ieder plaats zal blijken te zijn. We vragen daarvoor uw begrip.

29 november

Na afloop van deze dienst en het koffiedrinken daarna vindt op de zelfde manier als op 15 november een afsluitend gemeenteberaad plaats. De kerkenraad zal de aanwezigen op de hoogte brengen van de na het eerste beraad ingekomen reacties van gemeenteleden en die met de aanwezigen bespreken.

De scriba zal de financiële stukken voor het gemeenteberaad en het complete beleidsplan, voor zover u over een mailadres beschikt, per mail aan u toesturen. Aan degenen die niet over een mailadres beschikken vragen we om Ype even op te bellen. Dan krijgt u van hem een papieren versie.

 

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Victor Bruins Slot


23 oktober 2020:

Beste mensen,

Afgelopen zondag hebben we het voor het eerst meegemaakt dat er meer leden dan het toegestane aantal van dertig ter kerke wilden gaan. Dat heeft ertoe geleid dat enkelen van u weer voor tienen naar huis terug moesten keren. Maar er waren wel een paar leden in de kerk aanwezig die zich niet tijdig aangemeld hadden. De meeste “boventalligen” daarentegen hadden dat wel gedaan maar visten toch achter het net.

We moeten hier met elkaar dus wat preciezer in worden zodat zich dit zo niet herhaalt. Maar het maximumaantal van dertig kerkgangers is al gauw bereikt. We vragen u daarom het tijdig even door te geven als u van plan bent om te komen. U krijgt daarna dan bericht dat er plaats voor is – of dat anderen u voor geweest zijn.

Voor de goede orde: U kunt u komst melden via mailadres

bennebroek.trefpunt@quicknet.nl

of telefonisch bij Ype (5848011) of mij (5846280).

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Victor Bruins Slot

P.S. Op het moment dat ik deze brief schrijf (vrijdagmiddag 18:00 uur) staat de teller voor komende zondag nog maar op 17……14 oktober 2020:

Beste mensen,

Na de persconferentie die de minister-president en de minister van volksgezondheid afgelopen dinsdag hielden vraagt u zich wellicht af of de aanscherping van het veiligheidsbeleid consequenties heeft voor het gebruik dat wij van het Trefpunt maken voor de eredienst. Dat is slechts in beperkte mate het geval: wij mogen en kunnen de huidige praktijk voortzetten maar er geldt opnieuw een taboe op zingen. Over het koffiedrinken na de dienst is overleg gevoerd met de gemeente. Dat wordt in het veiligheidsbeleid als onderdeel van onze eredienst beschouwd en kan, mits met inachtneming van de anderhalve meternorm, gelukkig doorgang blijven vinden.

Graag maak ik u voor wanneer u de dienst wilt volgen via het internet nog attent op het volgende: In de website van het Trefpunt wordt de komende week een verandering aangebracht. De link naar de beeldopname van een te houden dienst blijft onveranderd staan in de rubriek Actueel. Maar voor de links naar diensten die al gehouden zijn, komt er een nieuwe rubriek. Zowel de links naar de beeld- als geluidsopnames zullen zijn te vinden in de nieuwe rubriek Kerkdiensten in beeld en geluid. In de week na de zondag waarop de viering plaats vond, houden onze webmaster Eveline Milton en René Dirksen deze rubriek actueel.

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Victor Bruins Slot


1 oktober 2020:

Beste mensen,

De opleving van het Corona-virus en de aanpassingen die in het overheidsbeleid voor de volksgezondheid daarvan het gevolg zijn, hebben gevolgen voor de manier waarop ook wij in het Trefpunt ons kerkelijk leven inrichten. De praktijk is dat wat er mag of niet – of juist moet - precies omschreven is in het voor het gebruik van het Trefpunt door de kerkenraad vastgestelde gebruiksplan. Dat gebruiksplan is nu overeenkomstig de jongste aanbevelingen herzien. De kerkenraad wil u hiervan graag op de hoogte brengen.

De veranderingen hebben betrekking op:

 

  1. Het maximaal aantal mensen dat samen een kerkdienst kan vieren
  2. Het zingen in de eredienst
  3. Het dragen van mondkapjes

Het maximaal aantal mensen dat samen een kerkdienst kan vieren

Van het tot nu toe geldende beleid ging voor onze gemeente op dit gebied nauwelijks enige beperking uit. De capaciteit van onze kerkzaal, zoals deze nu in overeenstemming met de anderhalve-meternorm is ingericht, is toereikend voor 80 – 100 kerkgangers. De praktijk laat zien dat er de afgelopen zondagen zelden meer dan 40 kerkgangers aanwezig zijn.
Voor publieke bijeenkomsten binnenshuis is de norm nu teruggebracht naar 30 bezoekers. Maar voor kerkelijke bijeenkomsten maakt de overheid een uitzondering: daarvoor geldt dat terugbrengen niet. De reden hiervoor is dat hiervoor vanwege de grondwettelijke vrijheid van godsdienst de juridische basis ontbreekt. Met andere woorden: wat wijs is voor andere dan kerkelijke bijeenkomsten, wordt niet voor wijs gehouden bij kerkelijke bijeenkomsten vanwege een juridisch probleem.
Onze kerkenraad heeft besloten van deze door de overheid geboden uitzonderingspositie geen gebruik te maken en voor de zondagse kerkdienst onszelf dezelfde beperking op te leggen als voor ander publieke bijeenkomsten. De nu afgesproken procedure van vooraf melden (telefonisch of per mail) als je van plan bent naar de kerk te komen, wordt niet gewijzigd maar als zich meer dan 30 kerkgangers melden, krijgen de laatsten die dat doen tijdig bericht dat het Trefpunt is “volgeboekt” en dat men de dienst via het internet kan volgen. Wat een zegen dat we iedereen deze voorziening nu door de inzet van enkelen kunnen bieden!
N.B. Wie zonder zich tevoren aan te melden op zondagmorgen ter kerke gaat, loopt dus ook het risico op zo’n boodschap!


Het zingen in de eredienst

Het is droef maar het is niet anders: zingen in de eredienst wordt weer dringend ontraden. Vooral in die regio’s waar het virus het weligst tiert. Dat is bij ons helaas het geval. Daarom moeten we weer terugvallen in het regiem van digitale gemeentezang. Onderzocht wordt of en op welke wijze (binnen de geldende voorschriften) samen met de organist enkele voorzangers aan de dienst kunnen meewerken.


Het dragen van mondkapjes

In de nieuwe RIVM-richtlijn is op dit gebied voor onze situatie nog geen verandering gekomen. Maar in het kamerdebat van gisteren heeft de regering aangekondigd de wens van de Tweede Kamer te zullen volgen en tot een dringende aanbeveling te komen voor het binnenshuis dragen van mondkapjes in voor het publiek toegankelijke ruimten. We kunnen aannemen dat als u deze tekst vandaag of morgen leest, die aanbeveling van kracht is. Daarop vooruitlopend hebben wij een overeenkomstige aanbeveling in het gebruiksplan opgenomen: U wordt verzocht bij uw komst naar het Trefpunt en bij uw vertrek een mondkapje te dragen. Als u eenmaal zit in de kerkzaal mag het af.


Tenslotte

Wij denken dat we, wanneer er niet meer dan 30 kerkgangers zijn, de huidige praktijk van het koffiedrinken na de dienst kunnen voortzetten. Lastige boodschap daarbij voor degenen die met het horen moeite hebben: de anderhalve meternorm is ook hier van kracht.
Graag herinnert de kerkenraad u aan een paar al eerder in het gebruiksplan gestelde basisregels. Het hele plan kunt u vinden op de website.
  • Wil alstublieft van tevoren tijdig uw komst naar de kerk per mail of telefoon aankondigen. Wij moeten precies “de stand bijhouden”.
  • Ga bij binnenkomst niet zelf op zoek naar een plek maar doe dat in overleg met de koster. Corlien heeft daarbij de taak te voorkomen dat mensen langs elkaar heen lopen omdat dat dat niet past binnen de anderhalve meternorm
  • Het overeenkomstige geldt aan het eind van de dienst: verlaat de kerkzaal pas op aanwijzing van de koster
  • En tenslotte een dringend verzoek om uw jas mee te nemen in de kerkzaal. Het achterlaten van jassen bij de buiten-gebruik-gestelde garderobe is niet goed voor uw en onze veiligheid.


Wij hopen dat u zich er niet aan stoort dat dit weer een hele waslijst moest worden. Maar wij hebben de overtuiging dat dit allemaal het belang van onze veiligheid dient. En, nu we het toch over een waslijst hebben: graag ook uw aandacht voor de waslijn voor de Actie Schoenendoos! (Daarvan kunt u op zaterdagochtend tussen 10:00 en 11:30 ook heel makkelijk wat “was” van meenemen….)

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Victor Bruins Slot


2 september 2020:

Beste mensen,

In de afgelopen periode is er veel rekenwerk gedaan. Veiligheidsnormen van de landelijke PKN en het RIVM bieden een kader voor de beoordeling of en hoe lang een gemeente tijdens een kerkdienst zingen mag. De “vertaling” van die normen naar de situatie van het Trefpunt is gisteravond door de kerkenraad vastgesteld en er is besloten om deze in het gebruiksplan voor ons kerkgebouw op te nemen.

De hoofdregel wordt voor ons dat er in een kerkdienst van niet langer dan vijf kwartier (1 kwartier tevoren aanwezig zijn en een dienst van niet langer dan 1 uur) maximaal gedurende tien minuten veilig gezongen kan worden.

Komende zondag willen we voor het eerst deze mogelijkheid gaan gebruiken. Als opmaat voor wat later misschien mogelijk is, beginnen we voorlopig met het zingen in de dienst van het lied na afloop van de preek en het slotlied.

Voor de goede orde: ons rekenwerk is voorgelegd aan een deskundige die betrokken is geweest bij het opstellen van het door de PKN en het RIVM opgesteld protocol voor gemeentezang in coronatijd. Het is correct bevonden.

 

Van deze gelegenheid maak ik gebruik om u te wijzen op een fout die wij helaas maakten in het rooster voor het vieren van het Heilig Avondmaal. Oorspronkelijk zou dat worden gevierd op zondag a.s. (dat stond ook op de website). Maar hierin heeft de kerkenraad verandering gebracht.

In mei heeft de kerkenraad in verband met Coronaproblematiek besloten om tot 1 oktober a.s. het Avondmaal niet te vieren en de daarna de frequentie voorlopig terug te brengen tot éénmaal per kwartaal. Ongelukkigerwijze hebben wij dit besluit niet bekend gemaakt. Over Avondmaalsvieringen op langere termijn zullen de kerkenraad en diaconie nog nader beslissen. Uw mening hierover zullen wij tevoren peilen en in de besluitvorming betrekken. Over dit onderwerp hoort u binnenkort dus meer.

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Victor Bruins Slot

 

terug
 
 
 

2e Advent
datum en tijdstip 06-12-2020 om 10.00u
meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 09-12-2020 om 10.00u
meer details

Bezinning & verdieping: Ecologische boerderij Wickevoort, goed voor de aarde en goed voor u
datum en tijdstip 10-12-2020 om 20.00 uur.
meer details

Trefpuntcafé: Rokus Loopik, Directeur Living Museum. "Vrijplaats voor kunst en herstel"
datum en tijdstip 11-12-2020 om 20.30 (deuren open, koffie klaar om 20.00)
meer details

 
update: Schoenendoos actie

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.