PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Gebruiksplan Gebruiksplan
gebruiksplan voor Het Trefpunt

Gemeente: Bennebroek
Betreft gebouw: het Trefpunt
Versie: 1.2a
Datum vaststelling: 27 juni 2020
Datum inwerkingtreding: 1 juli 2020

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. De kerkenraad stelt het bij zodra hier aanleiding voor is; de voorzitter en scriba zijn gemachtigd om tussentijds zo nodig aanpassingen aan te brengen.
 

 1. inhoud

2            doel en functie van het gebruiksplan
2.1 doelstelling in het algemeen 3
2.2 functies van dit gebruiksplan 3
2.3 fasering 3
2.4 algemene afspraken 3
3            gebruik van het kerkgebouw
3.1 diensten op zondag 4
3.1.1      aanvangstijden 4
3.2 gebruik kerkzalen 4
3.2.1      plaatsing in de kerkzaal 4
3.2.2      capaciteit 4
4           concrete uitwerking
4.1 gerelateerd aan het gebouw 5
4.1.1      looproute kerkgebouw 5
4.1.2      garderobe 5
4.1.3      parkeren 5
4.1.4      toiletgebruik 5
4.1.5      reinigen en ventileren 5
4.2 gerelateerd aan de samenkomst 6
4.2.1      gebruik van de sacramenten 6
4.2.2      zang en muziek 6
4.2.3      collecteren 6
4.2.4      koffiedrinken en ontmoeting 6
4.2.5      kinderoppas en kinderwerk 6
4.3 uitnodigingsbeleid 6
4.4 taakomschrijvingen 7
4.4.1      coördinatoren 7
4.4.2      kerkenraad, diaconie en voorganger 7
4.4.3      techniek 7
4.4.4      muzikanten 7
4.5 tijdschema 7
5                besluitvorming en communicatie        
5.1 besluitvorming 8
5.2 communicatie 8
6            overige bijeenkomsten of vergaderingen
6.1 overige bijeenkomsten of vergaderingen 8
 

 1. doel en functie van dit gebruiksplan 
 
  1. doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.
 
  1. functies van dit gebruiksplan
 • We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 • De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 • Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 • Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.
  1. fasering
 • Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen (exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen, waarbij geen algemene uitnodiging aan de leden plaats vindt;
 • Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 80 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw.
 
  1. algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • gemeenteleden die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.
 

 1. gebruik van het kerkgebouw
 
  1. diensten op een zondag 
Op zondagmorgen wordt een dienst georganiseerd. Bij de plaatsing van de stoelen is rekening gehouden met 1,5 meter afstand.  De stoelen mogen niet worden verplaatst.
 
   1. aanvangstijden
Aanvangstijden van de diensten zijn steeds om 10.00 uur. Om organisatorische reden wordt u dringend verzocht tenminste vijf minuten van tevoren uw zitplaats te hebben ingenomen. In verband met de registratie wordt de leden van de gemeente gevraagd om reeds 09:45 uur aanwezig te zijn.
 
  1. gebruik kerkzalen 
 
   1. plaatsing in de kerkzaal
De stoelen in de kerkzaal zijn verdeeld in “eilandjes” van 1 en 2 stoelen met steeds 1,5 meter afstand. Een eilandjes van 2 stoelen zijn bestemd voor huisgenoten, de overige stoelen voor alleengaanden, die de dienst bezoeken.  
 
   1. capaciteit
 
Zaal Aangepast gebruik per 1 juli
 
kerkzaal 80 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers.
 
consistorie (zaal 1) 4 personen. Ouderling(en) + diaken(en) + voorganger.
 
Trefpuntzaal (zaal 2) 16  personen. 12 + 4 losse stoelen. Tijdens de viering afgesloten.
Soosruimte (zaal 3) 11 personen.
 
Benedenzaal (zaal 4) 11 personen. Tijdens de viering afgesloten.
 
Ontmoetingsruimte 28  personen. 18 aan tafeltjes, 12 losse stoelen. Bij meer dan 100 kerkgangers kunnen de kerkzaal en  ontmoetingsruimte worden aaneengevoegd.
 

.
 
 1. concrete uitwerking
 
  1. Gerelateerd aan het gebouw
 
   1. Looproute kerkgebouw
 
 • Voor de ingang is met pijlen een looproute aangebracht.
 • De deuren zijn geopend, zodat we geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
 • Desinfecterend middel staat in de hal.
 • Vervolgens rechtsaf richting consistoriekamer. Bij de ingang van de consistoriekamer vindt registratie plaats, daar krijgt iedereen ook de welbekende RIVM vragen: bent u verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden.
 • U loopt vervolgens links de gang in en aan het eind links door de deur bij de koffiebalie naar de ontmoetingsruimte. Daarna de ingang van de kerkzaal kiezen aan de rechterzijde van de glazen wand.
 • Binnen gekomen in de kerkzaal wijst de koster u een plaats.
 • De liturgie, die tijdens de dienst wordt gebruikt, kan worden verkregen bij de registratietafel. Voor het algemeen gebruik zijn in de kerk geen bijbels en liedboeken beschikbaar.
 • Na de dienst de kerk verlaten door de dubbele tussendeur. Daarmee wachten totdat de koster u uitnodigt. Graag haar aanwijzingen volgen. 
 • Na het verlaten de kerkzaal direct rechtsaf de kerk uit.
 • Iedereen wordt dringend verzocht om niet buiten, dicht op elkaar, met elkaar te blijven praten.

   1. garderobe
Garderobe is buiten gebruik gesteld. U kunt uw jas mee naar binnen nemen
 
   1. parkeren
Er zijn geen bijzondere aanwijzingen voor het parkeren.
 
   1. toiletgebruik 
De koster draagt zorg voor reiniging van de toiletten inclusief de deurkrukken.
 
   1. reinigen en ventileren
Indien de bijeenkomsten binnen 72 uur worden gehouden worden de ruimten, naast het reguliere onderhoudsschema, extra gereinigd. Door gebruikmaking van de mechanische ventilatie-installatie en het openen van ramen wordt maximaal geventileerd, waarbij rekening moet worden gehouden met het alarmsysteem. Voor wie mogelijk hinder heeft van tocht wordt geadviseerd de jas mee te nemen.


 
  1. Gerelateerd aan de samenkomst
 
   1. Gebruik van de sacramenten

Avondmaal
Voor kunnen het deelnemen aan het avondmaalzijn is een looproute ingesteld. Het brood wordt op een schaal gelegd, waarvan gemeenteleden een stukje af kunnen nemen. Het delen van de wijn (en druivensap) gebeurt in kleine bekertjes. Zowel bij het delen van brood en wijn, alsmede de plaats bij het plaatsnemen van de ambtsdragers achter de liturgietafel wordt 1,5 meter afstand gehouden. De bereiding van brood en wijn gebeurt met plastic handschoenen. Na afloop van de dienst worden de bekers en de schalen effectief gereinigd.

Doop
PM. (Er worden geen dopelingen verwacht.) In voorkomend geval wordt een nadere afspraak gemaakt tussen predikant en ouders.
 
   1. Zang en muziek
In de dienst wordt door de gemeente niet gezongen, dat geldt vooralsnog ook voor het mee neuriën. Gemeentezang wordt vervangen door digitale muziek. Levende muziek kan worden verzorgd door middel van orgelspel aan het begin, na de preek en aan het eind van de dienst.
 
   1. Collecteren
Na afloop van de dienst staat met ingang van juli bij de uitgang en pot of een bus, waarin de gave in geld of collectebonnen kan worden gedeponeerd. Daarna worden de gaven in linnen zakken gedaan, inclusief een briefje met de bestemming van de collecte. Vervolgens geldt het gebruikelijke protocol en de gebruikelijke procedure voor het tellen en het bij de bank storten van de collecten. Voor legen van de collectebussen in de linnen zakken en het tellen van het geld zijn plastic handschoenen beschikbaar.
 
   1. Koffiedrinken en ontmoeting
In verband met de beperkte ruimte en het aantal te verwachten kerkgangers is het in acht nemen van de 1,5 meter onderlinge afstand niet gegarandeerd. Daarom blijven voorlopig de ontmoeting en het koffiedrinken achterwege na de kerkdienst.
 
   1. Kinderoppas en kinderwerk
Er is geen kinderoppas.
 
   1. Toiletgebruik
Men wordt verzocht het toiletgebruik in de kerk als het enigszins mogelijk is te vermijden.
 
  1. Uitnodigingsbeleid

Naar verwachting zal bij gewone diensten het aantal van 80 gemeenteleden niet worden overschreden. Daarom is bij gewone diensten geen aanmelding noodzakelijk. Dit geldt niet voor gezamenlijke diensten waar een groter aantal bezoekers wordt verwacht. Door middel van een kerkenraadsbrief ontvangen de gemeenteleden daarom in de loop van de voorafgaande week aan een gezamenlijke dienst een uitnodiging voor de kerkdienst. Wie deze kerkdienst bij wil wonen kan zich tot uiterlijk voor zaterdag 10.00 uur hiervoor aanmelden. Hiervoor is een tijdelijk emailadres geopend: bennebroek.trefpunt@quicknet.nl . Ook kunnen bezoekers zich telefonisch aanmelden In de maand juli op telefoonnummer: 023 5846280 en vanaf augustus op 023 5848011. Centraal coördinatiepunt is in de maand juli de voorzitter van de kerkenraad en vanaf augustus de scriba van de kerkenraad.

 
  1. taakomschrijvingen
 
   1. coördinatoren 
Voorafgaand aan de dienst treden 4 coördinatoren op:
 1. Hal: ter voorkoming van filevorming en vertraging. (Wilma van Steenbergen)
 2. In de gang bij de consistoriekamer voor de registratie en de gezondheidsvragen. (Diaken van dienst)
 3. In de ontmoetingsruimte voor de verkeersregeling.(Ouderling van dienst)
 4. In de kerkzaal. Voor het aanwijzen en verlaten van de zitplaatsen.(Koster)
 
   1. kerkenraad, diaconie en voorganger
 • Tijdens de viering zijn er een ouderling en een diaken en predikant aanwezig als ambtsdragers tijdens de viering.
 • Consistoriegebed wordt voor de dienst in de kerkenraadskamer voor de dienst uitgesproken.
 • Geen handdruk maar een hoofdknik of het door leggen van de hand op het hart.
 
   1. techniek
 • De techniek wordt bediend door 2 personen vanuit de daarvoor bestemde ruimte.  
 • De dienstdoend technicus draagt zorg voor de reiniging van apparatuur en microfoons en standaarden.
   1. muzikanten
Organist neemt in de pauzes tussen het orgelspel plaats op een stoel in de kerk.
 
  1. tijdschema
 
wanneer wat wie
  zaterdag  
avond ramen in de kerkzaal staan open om te ventileren koster
  zondag  
zondag 9:00 deuren van het gebouw open
ventileren
koster
9:30u coördinatoren Koster/ coördinatoren
9:30u techniek aanwezig  
9:45 organist aanwezig  
10:00u aanvang dienst  
11:15 afsluiting dienst  
  ventileren  
  reinigen:
- stoelen en tafels
- toiletten en deurklinken reinigen
 
  reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam
  zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open koster

 1. besluitvorming en communicatie
  1. Besluitvorming
Dit gebruiksplan is op 19-6-2020 vastgesteld en op 27-06-2020 bijgesteld door de kerkenraad.
 
  1. Communicatie
Dit gebruiksplan is geplaatst op de website van de kerk en ligt in de ontmoetingsruimte. De gemeenteleden kunnen een exemplaar van dit gebruiksplan aanvragen bij de scriba.

 
 1. overige bijeenkomsten of vergaderingen
  1. Overige bijeenkomsten of vergaderingen
Bij verhuur van (ruimten in) het Trefpunt voor andere bijeenkomsten of gelegenheden dan kerkdiensten zijn huurders en gebruikers van verhuurde ruimten gehouden tot inachtneming van de regels van dit plan, zie met name tabel in paragraaf 3.2.3. en de richtlijnen van het RIVM.  Voor de naleving van die regels, richtlijnen of wettelijke voorschriften dienaangaande door hen zijn zij zelf verantwoordelijk. Daarvoor draagt de Protestantse Gemeente Het Trefpunt geen enkele verantwoordelijkheid.

  6.2  Bij verhuur als hiervoor bedoeld is catering mogelijk in overleg met de koster.

 

 
terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00u
meer details

Viering
datum en tijdstip 23-08-2020 om 10.00u
meer details

Koffiekring: deze aciviteit gaat weer door met inachtneming van de coronamaatregelen
datum en tijdstip 26-08-2020 om 10.00u
meer details

Viering
datum en tijdstip 30-08-2020 om 10.00u
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.